Algemene voorwaarden

1. De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken.

Indien een voorschot wordt overeengekomen, kan de klant dit pas aanrekenen op de laatste betalingsschijf die hij aan de aannemer dient te voldoen.

2. Opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen worden in overleg met de klant besproken en al dan niet door de aannemer Huis David in orde gebracht. Indien de administratieve vergunning door de klant zelf geregeld worden dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid. Eventuele schade en boetes vallen in dat geval integraal ten laste van de klant.

3. De klant dient er zorg voor te dragen dat vóór de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Hij dient tevens te zorgen voor afgifte op voorhand van de sleutel als de werf gesloten is.

De werf dient door de klant in het voordeel van de aannemer gratis voorzien te worden van water en elektriciteit. Noodzakelijke nivellering van het terrein en aandammingen zijn integraal ten laste van de klant.

4. Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een gegoede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel.

De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

5. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden.

Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het burgerlijk wetboek dienen uiterlijk binnen het jaar na uitvoering te worden ingeroepen.

6. De ingebruikname van het gebouw wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de bouw en aanvaarding ervan, in zijn totaliteit.

7. Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering kan worden aan gegeven, dan dient de klant een schadevergoeding van 15 % van het totaalbedrag der aanneming te betalen.

Indien art. 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10 % van de afgezegde werken.

8. Als wij zelf het contract niet nakomen, is de klant gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als diegene die wij van hem kunnen vragen als hij het contract niet nakomt.

9. Alle onze facturen zijn betaalbaar contant, op onze maatschappelijke zetel of adres. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 10 % per jaar tot datum effectieve betaling.

Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het totaalbedrag.

10. Bij het opstellen van de offerte wordt er een schatting gemaakt van de kostprijs van de nodige hoeveelheid materiaal. Bij de afrekening na oplevering van de werkzaamheden wordt de effectief verbruikte hoeveelheid materiaal aangerekend.

Tenzij een vaste prijs voor het materiaal is overeengekomen.

11. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de (eenheids)prijs is overeengekomen.

12. Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing.